Hamnordning

Hamnordning för ÖBK:s hamnar på Katrinörarna, Öregrunds hamn och Sunnanöviken
Fastställd. 2019-06-11. Senast reviderad 2024-02-01  (Hamnordningen i .PDF)

Öregrunds Båtklubb äger bryggor och huvuddelen av övrig utrustning i dessa hamnar medan  marken arrenderas av Östhammars kommun.
Båtplatsernas fördelning
1. Båtklubben fördelar de permanenta båtplatserna utifrån gällande avgiftsbelagd kölista som upprättats i den ordning som ansökningarna inkommit.
2. Denna hamnordning gäller för samtliga båtplatsinnehavare i klubbens hamnar. Båtplats hyrs ut säsongvis under perioden 1 april – 30 oktober. Avsteg ifrån detta kräver styrelsens medgivande.
3. Toaletter, BåtMajan, vatten och sophämtning är öppna från vecka 19 till och med vecka 41. Servicehuset är dock öppet t.o.m sista vaktnatt.
4. Båtplatsen är personlig och får inte uthyras i andra hand. Klubben beslutar om de omplaceringar i hamnarna, som är nödvändig för att bäst utnyttja hamnområdet.
5. Båtplatsavgift skall årligen betalas senast enligt angivet datum på faktura. Om avgift inte erlagts efter påminnelse överlåts platsen till annan medlem enligt gällande kölista.
6. Båtplatsinnehavare som tillfälligt inte kan utnyttja sin plats, behåller rätten till båtplats under högst en säsong under förutsättning att detta anmälts till klubben som då kan disponera platsen under en säsong som s.k. ”tillfällig båtplats”.
7. Kölista för ”tillfälliga båtplatser” upprättas årligen den 6 januari, vid klockslag som annonseras i Ventilen och på hemsidan.
8. För torr- och sjösättning – se ÖBK:s varvsordning.
9. Du som båtägare är skyldig att ha korrekta båt och kontaktuppgifter i BAS.

Användning av hamnen
9. På Katrinörarna ska de som avser övernatta i båten anmäla detta till vakten.
10. På Sunnanöbryggorna får endast akterbojar användas.
11. Båtplatsägare med ”bojplats” medverkar vid utläggning av boj. ÖBK ansvarar för boj, kätting och bojtyngd. Förtöjningen ska vara anpassad till båtstorleken och vara så placerad att den inte försvårar sidobåtarnas in- och utfart.
12. ÖBK ansvarar för de bommar som klubben äger medan respektive båtägare ansvarar för sina privatägda bommar. Vid byte går ansvar och ägande över till ÖBK. Ändringar av bommarnas lägen får inte göras.
13. El på bryggorna får användas till laddning av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig användning.
14. Förtöjning av båt vid båtplats ska ske enligt anvisningar, se länk.

Hänsyn inom hamnområdet.
15. Släpjollar eller andra skrymmande föremål får inte placeras på bryggorna. Släpjollar skall förvaras på brygga D inom markerat område och vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer.
16. Pallar och trappor för att underlätta ombordstigning skall placeras så att de inte hindrar framkomligheten med klubbens kärror.
17. Båtägare ska hålla sådan ordning på och runt sin båt att båtgrannarna inte störs. Segelbåtsägare ska tillse att fallen inte slår mot masten.
18. Sopor får inte placeras utanför sopkärlen. I de fall sopkärlen är fulla måste varje båtägare själv ta hand om sina sopor.
19. Parkering av trailer inom varvs- och hamnområdet får inte överstiga 3 dygn. Parkering skall ske så att inte sjösättningsrampen blockeras.
20. Förtöjning vid BåtMajan är förbjudet utom vid sugtömning av hålltank.
21. Förtöjning vid servicebryggan är tillåten i högst ett dygn.

Ovanstående bestämmelser är till för att skapa ordning och trivsel i hamnområdena samt påvisa båtägarnas ansvar gentemot varandra. Visa hänsyn och omtanke om varandra och våra fina hamnar.

/ Styrelse