Varvsordning

Ordningsföreskrifter för Öregrunds båtklubbs varv på Katrinörarna
Fastställd. 2019-06-11. Senast reviderad 2024-03-13. (Varvsordningen i .PDF)

1. Varvet och dess utrustning är till för och får enbart användas av ÖBKs medlemmar. Enda avsteg ifrån detta är akuta nödsituationer.
2. Alla båtar ska vara helförsäkrade vid kranlyft och vinterförvaring. Försäkringsbesked ska vid anmodan uppvisas innan lyft och placering på varvet sker.
3. Torr- och sjösättning sker på båtägarens egen risk.
Lyft av båtar > 8 ton sker med mobilkran genom båtägarens försorg och med egen vagn eller båtvagga nära kran, samt efter tillstånd från varvsmästaren som också i mån av utrymme på varvet anvisar plats för vinterförvaring. Sådana lyft kan inte ske under ordinarie sjösättningsscheman eller dagen efter, då träbåtar kan hänga kvar i kran i väntan på att svälla.
4. Priserna för varvshyra, lyft och varvskö fastställs årligen av ÖBK:s årsmöte och debiteras båtägarna i samband med utskicket av varvsavgifterna. Köavgift för varvsplats återbetalas inte, oavsett skäl till utebliven plats.
5. Sjösättning och upptagning sker på de dagar som fastställts av ÖBK:s varvsgrupp och på de tider som förbokats av resp. båtägare i den bokningspärm som finns nere på Katrinörarna. Observera att tidsbokningen ska ske i följd, utan luckor.
6. Torr- och sjösättning sker enbart på bokad tid. Båtägare skall vara på plats senast 2 timmar före bokad tid då ”ankomstanmälan” till varvspersonalen ska ske. Ev. återbud måste meddelas varvet lördag morgon alt. onsdag kväll på varvstelefonen 073-912 89 96.
7. Lyft utanför ovan beskrivet bokningssystem bör undvikas men kan ske efter  överenskommelse med varvsmästaren. Se prislistan.
8. Båtägare skall före kranlyft ha utfört egenkontroll av båtvagn enligt ÖBK:s egenkontrollprotokoll och ev. brister
ska vara åtgärdade. Båtvagn ska vara tydligt märkt med ägarens medlemsnummer med väl synliga siffror i vagnens
främre del. Varvsmästaren har rätt att underkänna båtvagn för användning på ÖBK:s varv.
9. Tillräckligt antal medhjälpare ska finnas på plats, i regel minst 2 personer.
10. Båtarna ska vara länsade från vatten. Tyngre lösa inventarier och barlast ska avlägsnas före kranlyft.
11. Efter kranlyft, torr- och sjösättning, skall båtägaren återställa använd materiel och städa upp uppställningsplatsen.
12. Fristående båttält/täckställning, på plats som är anvisad av varvspersonal, ska vara förankrad med minst 70 cm jordankare i tillräcklig mängd samt vara förankrad i båtvagn. Presenning kan behållas på ställningen om de är väl skötta och utseende har godkänts av varvsmästaren.
13. Båtägaren ska hålla ordning runt uppställningsplatsen, så att det inte hindrar andra varvsgrannar. Överskottsmaterial skall placeras på egen vagn eller vagga. Använda oljor och färger tas till miljöstation i båtägarens regi, se klubbens avfallsplan.
14. El på varvet får endast användas till laddning av båtbatterier samt tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig användning.
15. Parkering av trailer inom varvs- och hamnområdet får inte överstiga 3 dygn. Parkering ska ske så att inte sjösättningsrampen blockeras.
16. Du som båtägare är skyldig att ha korrekta båt och kontaktuppgifter i BAS.

Ovanstående bestämmelser är till för att skapa ordning och trivsel i varvsområdet samt påvisa båtägarnas ansvar gentemot varandra.

/Styrelsen