Stadgar

 

Stadgar för Öregrunds Båtklubb     För utskriftsvänlig version klicka HÄR»

Dessa stadgar antogs den 14 november 2015.

§ 1 Ändamål
Klubben, bildad 14 februari 1948 och med säte i Öregrund, är en allmännyttig, ideell förening med huvudsaklig uppgift att:

· främja båtsport och friluftsliv
· bedriva hamn- och varvsverksamhet för klubbens medlemmar
· stimulera, fostra och utbilda barn och ungdomar till ett aktivt båt- och friluftsliv
· arrangera seglarläger, kappseglingar och andra tävlingar samt navigationsövningar
· verka för god sjösäkerhet, en god miljö samt ett gott kamratskap
· i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen

Klubben stöder Sjöräddningssällskapet.

§ 2 Medlemskap
2.1 Ansökan och antagning
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen vilken beslutar om antagning av ny medlem. Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn, födelsetid, adress, telefon och eventuell e-post- adress. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål och dessa stadgar.
2.2 Medlemskategorier
Medlemmar kan indelas i följande kategorier:
1. Enskilda vuxna medlemmar
2. Enskilda ungdomsmedlemmar
3. Familjer
4. Hedersmedlemmar
Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 3.

Ungdomsmedlemskap definieras enligt SBU:s regler, vilket är t.o.m. det år man fyller 18 år.

Med familj avses individer som har gemensam ekonomi och delar hushåll, lever som och anser sig höra till samma familj enligt följande: En familj utgörs av sär/sammanboende gifta eller sär/sammanboende par eller personer som registrerat sitt förhållande och av deras barn samt att medlemmarna i familjen är registrerade i klubben. Barn är personer under 18 år.

Medlem, som på ett förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller ordinarie föreningsmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift och åtnjuter samma rättigheter som enskilda vuxna medlemmar.
2.3 Rättigheter
Medlem har:
· rätt att använda klubbens anläggningar och utrustning samt delta i klubbens verksamhet såsom; informationsmöten, utbildningar, tävlingar och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
· rösträtt vid årsmöte och vid extra föreningsmöten
· rätt att ansöka om båt- och/eller varvsplats. Medlemskap medför i sig inte rätt till båtplats utan detta bestäms om medlems båt passar in i klubbens hamn- och varvsverksamhet.
· rätt till tjänster som erbjuds av förbund till vilka ÖBK är ansluten.
2.4 Skyldigheter
Medlem:
· har genom inträdesansökan förbundit sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter samt övriga i stadgeenlig ordning fattade beslut
· som har båt- eller varvsplats är skyldig att fullgöra arbetsplikt. Arbetsplikten, som omfattar minst fyra arbetstimmar per år, beslutas av styrelsen på förslag av funktionär, kommitté eller sektion. Om en medlem utan laga skäl uteblir från ett anvisat arbetspass får klubben utkräva en avgift.
· som har båtplats vid Katrinöarna är skyldig att fullgöra vakttjänst enligt schema. Vid utebliven tjänstgöring utgår avgift
· är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. Båt skall vara helförsäkrad om den i något sammanhang skall hanteras av klubbens funktionärer
· som avsiktligt eller pga. bristande aktsamhet skadar klubbens egendom är skyldig att ersätta skadan.
2.5 Utträde
Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen. Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Medlem som har utträtt, eller som anses ha utträtt, förlorar omedelbart rätten till eventuell båt- eller varvsplats.
2.6 Uteslutning
På styrelsens förslag kan medlem av årsmöte eller extra föreningsmöte uteslutas ur klubben om medlemmen inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras. Före behandling på sådant föreningsmöte ska styrelsen, i god tid, tillställa medlemmen en skriftlig varning.

Av kallelsen till föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till föreningsmötet, där sådant ärende behandlas, skall medlemmen som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. För beslut om uteslutning fordras minst 2/3 majoritet.

Medlem, som uteslutits av föreningsmöte, kan begära att få frågan prövad hos sitt båtförbund inom tre veckor. När förbundets utlåtande kommit klubben till del, skall frågan tas upp till förnyad prövning på föreningsmöte.

§ 3 Beslutande instanser
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Övriga beslutande organ är extra föreningsmöte och styrelsen. Årsmöte och extra föreningsmöte benämns gemensamt ”föreningsmöte”.
Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som uttryckligen är förbehållna föreningsmöten.

§ 4 Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 oktober t.o.m. 30 september.

§ 5 Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte. Förslag på extra uttaxering ska framgå av kallelsen.

§ 6 Betalning
Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

§ 7 Föreningsmöten
7.1 Antal möten
Förutom årsmöte kan extra föreningsmöte hållas. Styrelsen bestämmer plats och tid för mötena.

7.2 Kallelse
Kallelse till föreningsmöten skall ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före mötet. Kallelse sker genom medlemstidningen Ventilen, per post eller via e-post till dem som har meddelat e-postadress till klubbkansliet. Kallelse införs också på klubbens hemsida.

7.3 Årsmöte
Årsmöte hålls under november månad. Tid och plats bestäms av styrelsen. Medlems motion eller förslag på dagordningspunkt till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 september.
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner och motioner
11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
12. Val av styrelse och övriga funktionärer
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

7.4 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat, på skriftlig begäran av revisorer eller minst 20 av klubbens medlemmar. Alla föreningsmöten är beslutsföra om minst 15 medlemmar är närvarande. Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden behandlas, som framgår av kallelsen.

7.5 Rösträtt, beslut och val
Varje medlem, som fyllt 16 år och betalat gällande avgifter har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig, men får utövas genom ombud med fullmakt. Endast medlem får uppträda som ombud. Ett ombud får inte rösta för fler än en fullmakt.
Familjemedlemskap berättigar till en röst.
Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.
Valbara till styrelsen och till revisorer är de som föreslagits av valberedningen, eller om valberedningen inte lagt fram ett komplett förslag, de som nominerats under pågående föreningsmöte.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.
Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

§ 8 Styrelse och förvaltning
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, kassör, sekreterare och fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamöter väljs på två år växelvis enligt följande:
Jämna år väljs ordförande, kassör samt en ordinarie ledamot.
Ojämna år väljs sekreterare och tre ordinarie ledamöter.
Suppleanter väljs på ett år.
Minst fyra ordinarie ledamöter skall vara folkbokförda i Östhammars kommun. Om valberedningen inte kan presentera förslag på fyra kandidater från kommunen får den lägga fram förslag på så många kandidater bosatta utanför kommunen, som behövs för att styrelsen ska bli fulltalig.
Om det inte vid årsmötet föreslås och väljs ytterligare kandidat eller kandidater från kommunen, får årsmötet besluta antingen (a) att lämna en eller flera poster som är reserverade för ledamöter från kommunen vakanta, eller (b) att välja någon eller några av de av valberedningen föreslagna kandidater, som inte är bosatta i kommunen.

8.2 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta som det behövs, dock minst åtta gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Suppleanter har rösträtt då de ersätter ordinarie ledamöter.
För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Eventuell reservation skall antecknas i mötesprotokollet.
Det åligger styrelsen att:
· Verkställa beslut fattade av föreningsmöte.
· Fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, till övriga funktionärer eller till anställd personal. Fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras på kansliet.
· Fastställa hamn- och varvsordning, föreskrifter för klubbhus och kansli samt skriftliga instruktioner för kommittéer och övriga funktionärer.
· Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
· Representera klubben.
· Förvalta klubbens egendom och medel.
· Besluta om firmatecknare.
· Besluta om antagning av ny medlem.
· På föreningsmöten föredra av styrelsen fattade beslut.

8.3 Övrig förvaltning
Klubbens verksamhet får delas in i olika funktioner, att ombesörjas av respektive Klubbholmskommitté, Segelsektion, Motorbåtssektion, Kanot- och kajaksektion, Redaktionskommitté/Webbredaktör, Tävlingsledare, Festkommitté, Vaktansvarig, Hamnansvarig, Varvsmästare, Kontaktman för ungdomsverksamheten.
Kommittéer och funktionärer i enskild funktion väljs på årsmöte.
Kommittéer och funktionärer i enskild funktion ska senast fyra veckor före årsmöte lämna skriftlig rapport från sitt verksamhetsområde till styrelsen.

§ 9 Revisorer
Klubben skall revideras av två revisorer, vilka väljs av årsmötet för en tid av två år med avgång växelvis vartannat år. En revisorssuppleant väljs årligen.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper samt till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar.

§ 10 Valberedning
Valberedningen bestående av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande och en suppleant, väljs av årsmötet för en tid av ett år. Valberedningens uppgift är att:
· Till årsmötet lämna sitt förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
· Motta nomineringar från klubbens medlemmar
· Själva aktivt söka lämpliga kandidater
· Vid föredragning på årsmötet även presentera eventuellt övriga kandidater.

§ 11 Ansvar
Klubben ska ha en egen ansvarsförsäkring eller en förbundstecknad sådan.

§ 12 Stadgeändring
Styrelsen kan föreslå stadgeändring. Även medlem kan göra detta genom skrivelse till styrelsen som framlägger förslaget jämte yttrande på föreningsmöte. Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen.

För att ett ändringsförslag skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ett årsmöte. Minst en månad skall förlöpa mellan dessa båda möten. Vid andra godkännandet kan paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 13 Klubbens upplösning
Skulle fråga om klubbens upplösning uppstå skall kallelse till föreningsmöte ske.
Beslut om upplösning kräver minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte. Minst en månad skall förlöpa mellan dessa båda möten.
Endast de som fullgjort samtliga skyldigheter till klubben äger rätt att delta i beslut om klubbens upplösning.

Har beslut om upplösning fattats skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med klubbens kvarvarande tillgångar och handlingar.