MASTSKJULET

November  2023

I väntan på att vi skall införa ett nytt QR-styrt handhavande av våra master,  skall nedanstående  tidigare liksom nya regler gälla. (Se även i Ventilen nr 2/2023 sid 12 )

Tidigare regler:
Master skall vara rensade på vant. Lämnas vanten kvar på masten skall dessa bindas väl intill  masten, så att ingen annan mast drabbas av spretande mastdetaljer.

Mast skall om möjligt placeras så att den inte kommer i kontakt med annan mast.

Utskjutande delar t.ex. spridare, stag, stora antenner etc., ska om praktiskt möjligt demonteras och förvaras på annan plats.

Innan annan mast flyttas skall ägaren först kontaktas.

Nya regler:
1. Masterna skall vara märkta med
medlemsnummer på gul bricka
och knytas på mastfoten. Material
och anvisningar för detta finns i
möteslokalen i maskinhallen.

2. Masternas placering skall som tidigare styras av att ju tyngre masterna
är ju lägre skall dom förvaras.

3. Strävan är att masternas placering
nu skall göras individkopplade
och ”permanenta” och på detta
sätt knytas till sektion och konsol
enligt ett schema som är anslaget
i möteslokalen och som skall fyllas
i av masthanteringsgruppen till
årsskiftet.

Masthanteringsgruppen