Drogpolicy

Öregrund Båtklubbs Drogpolicy

Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och för oss är det viktigt att våra barn och ungdomar trivs i vår barn- och ungdoms verksamhet. De ska kunna känna gemenskap, kamratskap och vi vuxna och ledare ska hjälpa dem till att utvecklas i sitt idrottande, båtliv, bidra till deras sociala fostran och verka som goda förebilder för barn och ungdomar.
Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy, där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen i samarbete med klubbens olika sektioner antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping. Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol, samt förebygga bruk av tobak och missbruk av narkotika och doping.

Tobak 
Tobak innefattar både snusning och rökning. Följande riktlinjer avseende tobaksbruk gäller i vår verksamhet:
Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använder tobak samtalar vi med berörd person och gör denne uppmärksam på våra gällande riktlinjer inom föreningen. Vid fall med inblandade under 18 år kontaktas föräldrarna, då åldersgräns för tobak är 18 år, enligt svensk lag.
Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att fungera som förebild för sina ungdomar och därför bör man under föreningsaktiviteter avstå från att använda tobak.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra riktlinjer samtalar styrelsen med ledaren och gör denne uppmärksam på gällande riktlinjer samt ledarens viktiga roll som förebild för barn- och ungdomar.

Ansvaret för att dessa riktlinjer följs är styrelsens, ungdomarnas, ledarnas och ytterst alla klubbmedlemmar.

Alkohol 
Följande riktlinjer avseende alkoholbruk gäller i vår verksamhet:

Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar alkohol under träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol så samtalar vi med berörd person och gör denne uppmärksam på våra gällande riktlinjer inom föreningen. Vid fall med berörda under 18 år kontaktas föräldrarna. Åldersgränsen är 18 år för att köpa alkohol samt att dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolag, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.
Ansvaret för att dessa riktlinjer följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller ovanstående riktlinjer även ledare, föräldrar och alla involverade vuxna. Med tanke på de vuxnas viktiga roll som förebilder är det viktigt att föregå med gott exempel.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ledare inte följer våra riktlinjer samtalar styrelsen med ledaren och gör denne uppmärksam på gällande riktlinjer och att dessa måste följas. Vid behov erbjuder klubben hjälp och stöd.

Ansvaret för att dessa riktlinjer följs är styrelsens, ledarnas och ytterst alla medlemmar.

Doping och Narkotika 
Allt bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt.

Om vi misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar använder doping eller narkotika preparat samtalar styrelsen enskilt med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens, ledarnas och ytterst alla medlemmar.

Ordföranden tillsammans med övriga styrelseledamöter i Öregrunds Båtklubb ansvarar för att:

• Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar i klubben.
• Innehållet i policyn ständigt skall hållas levande i klubben.
• Policyn anslås på lämpliga platser, så som anslagstavla, hemsida och publiceras i klubbtidningen ”Ventilen”.

Styrelsen