Varvsordning

Ordningsföreskrifter för Öregrunds Båtklubbs varv på Katrinörarna

Fastställd  2017-02-08.

1 Varvet och dess utrustning är till för och får enbart användas av ÖBKs medlemmar. Enda avsteg ifrån detta är akuta nödsituationer.

2 Alla båtar ska vara helförsäkrade vid kranlyft och vinterförvaring. Försäkringsbesked skall vid anmodan uppvisas innan lyft och placering på varvet sker.

3 Torr- och sjösättning sker på båtägarens egen risk.
Lyft av båtar tyngre än 8 ton sker med mobilkran genom båtägarens försorg och med egen vagn eller båtvagga nära kran, samt efter tillstånd från varvsmästaren som också i mån av utrymme på varvet anvisar plats för vinterförvaring. Sådana lyft kan inte ske under ordinarie sjösättningsscheman eller dagen efter, då träbåtar kan hänga kvar i kran i väntan på att svälla.

4 Priserna för varvshyra, lyft och varvskö fastställs årligen av ÖBK:s årsmöte och debiteras båtägarna i samband med utskicket av varvsavgifterna. Köavgift för varvsplats återbetalas inte, oavsett skäl till utebliven plats.

5 Sjösättning och upptagning sker på de dagar som fastställts av ÖBK:s varvsgrupp och på de tider som förbokats av resp. båtägare i den bokningspärm som finns nere på Katrinörarna. Observera att tidsbokningen ska ske i följd, utan luckor.

6 Torr- och sjösättning sker enbart på bokad tid. Båtägare skall vara på plats senast 2 timmar före bokad tid då ”ankomstanmälan” till varvspersonalen ska ske. Ev. återbud måste meddelas varvet lördag/söndag morgon alt. onsdag kväll till ÖBK:s varvstelefon.

7 Lyft utanför ovan beskrivet bokningssystem sker enbart i nödfall efter telefonöverenskommelse med Varvsmästaren. Se även avgifter.

8 Båtägare skall före kranlyft ha utfört egenkontroll av båtvagn enligt ÖBK:s egenkontrollprotokoll och ev. brister skall vara åtgärdade. Båtvagn skall vara tydligt utmärkt med ägarens medlemsnummer med väl synliga siffror i vagnens främre del. Varvsmästaren har rätt att underkänna båtvagn för användning på ÖBK:s varv.

9 Tillräckligt antal medhjälpare skall finnas på plats, i regel minst 2 personer.

10 Båtarna skall vara länsade från vatten. Tyngre lösa inventarier och barlast skall avlägsnas före kranlyft.

11 Efter kranlyft, torr- och sjösättning, skall båtägaren återställa använd materiel och städa upp uppställningsplatsen. Om detta inte sker äger varvsmästaren debitera aktuell båtägare tim-tid för detta arbete.

12 Täckställning på plats som är anvisad av varvspersonal får stå uppmonterad sommartid. Presenning kan behållas på ställningen om de är väl skötta och att plats och utseende har godkänts av varvsmästaren.

13 De som förvarar båten på varvet bör, som sin arbetsplikt, delta i de städdagar av varvsområdet som årligen genomförs och anslås i klubbens aktivitetskalender. Båtägaren ska hålla ordning runt uppställningsplatsen, så att det inte hindrar andra varvsgrannar.

Överskottsmaterial skall placeras på egen vagn eller vagga.
Använda oljor och färger tas till miljöstation i båtägarens regi.

14 El på varvet får endast användas till laddning av batterier tillhörande båtar samt tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig användning.

15 Parkering av trailer inom varvs- och hamnområdet får inte överskrida 3 dygn. Parkering skall ske, så att inte sjösättningsrampen blockeras.

Styrelsen